شهردار مشهد بومی است/ خدمات مشهد ملی ولی بودجه محلی دارد

شهردار مشهد بومی است/ خدمات مشهد ملی ولی بودجه محلی دارد

بسیاری می خواهند بدانند نوع نگاه و نقشه راه حرکت شورای ششم و فرایند انتخاب شهردار چگونه است. ما امانت دار رای مردم هستیم باید این امانت را تا انتهای ماموریت خود حفظ کنیم، رای مردم به ما به منزله تغییر و تحول در نظام مدیریت شهری است.؛