بازدید مدیران دفاتر انرژی و تله متری شرکت مهندسی از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب خراسان جنوبی

بازدید مدیران دفاتر انرژی و تله متری شرکت مهندسی از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب خراسان جنوبی

مدیران دفاتر انرژی، تله متری و سیستم های کنترل از راه دور شرکت مهندسی آب فاضلاب کشور از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب خراسان جنوبی به منظور ارزیابی سیستم های کنترل از راه دور شرکت بازدید کردند.

بحث اشتغال ‌زایی و سکان داری مدیریت شهری توسط جوانان متخصص و متعهد انقلابی به فراموشی سپرده شده است

بحث اشتغال ‌زایی و سکان داری مدیریت شهری توسط جوانان متخصص و متعهد انقلابی به فراموشی سپرده شده است

آرین منش گفت:مطالبه گری احزاب محدود به قبل از انتخابات نیست بلکه بر اساس قوانین کشوری این مطالبه گری باید بعد از انتخابات شکل مدون و نظارتی خود را حفظ کند که متاسفانه وقتی برای آن گذاشته نمی شود.؛
" alt="" title="" alt="" />