نامگذاری ۱۱ شهریور به عنوان روز ملی صنعت چاپ

نامگذاری ۱۱ شهریور به عنوان روز ملی صنعت چاپ

نامگذاری ۱۱ شهریور ماه هر سال به عنوان روز ملی صنعت چاپ ایران و درج آن در تقویم مناسبت های ملی نشان از اهمیت جایگاه و نقش فاخر و تاثیرگذار صنعت فرهنگی و راهبردی چاپ به عنوان پیشران توسعه فرهنگی آموزشی اقتصادی و صنعتی دارد .؛
دوگانه های کرونایی و سربازگیری از میان قربانیان!

دوگانه های کرونایی و سربازگیری از میان قربانیان!

برخی پدیده ها هستند که علاوه بر تحمیل خود، یک شبکه مسائل را هم تحمیل می کنند. دوگانه های متعدد می سازند و انسان را در برابر وجوه مختلف قرار می دهند که هر کدام نه تنها از ضروریات زندگی که از اولیات زنده بودن است.؛