طی حکمی ازطرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی فهیمه بهشتی صفت به‌عنوان سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد

طی حکمی ازطرف مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی فهیمه بهشتی صفت به‌عنوان سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی منصوب شد

در دویست مین جلسه شورای معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی باحضور مدیرکل و تنی چندازمدیران و معاونین جلسه معارفه سرپرست روابط عمومی این اداره کل برگزار گردید . ؛