کد خبر : 153
تاریخ انتشار : یکشنبه 21 فوریه 2021 - 1:04

حسام باقرزاده

هیچ تخلفی در بافت منطقه ثامن صورت نپذیرفته است

هیچ تخلفی در بافت منطقه ثامن صورت نپذیرفته است
مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی گفـت: برنامه هـای بافـت منطقـه ثامـن طبـق تفاهم نامـه منعقدشـده میـان مجموعه هـای مختلـف اجـرا شـده و هیـچ تخلفـی در مسـیر اجـرا صـورت نپذیرفتـه اسـت.

مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی گفـت: «برنامه هـای بافـت منطقـه ثامـن طبـق تفاهم نامـه منعقدشـده میـان مجموعه هـای مختلـف اجـرا شـده و هیـچ تخلفـی در مسـیر اجـرا صـورت نپذیرفتـه اسـت و مـواردی کـه ازسـوی رئیـس شـورای شـهر مشـهد درخصـوص بافـت ایـن منطقه مطرح شـده صحیـح نیسـت». قـدرت الله ابـک در نشسـتی خبـری بـا خبرنـگاران، اظهـار کـرد: «طـرح توسـعه، نوسـازی و بازسـازی بافـت منطقـه ثامـن بـا همـکاری راه و شهرسـازی، شـهرداری، شـورای شـهر، آسـتان قـدس رضـوی، اوقـاف و امـور خیریـه و میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری درحـال اجـرا بـوده و بـا ایـن طرح درصـد ۹۵عمـده تصمیمـات و نواقـص تـا گرفتـه شـده و برطـرف می شـود». وی بیـان کـرد: «کمیتـه حقوقـی بافـت منطقـه ثامـن فعـال شـده و ایـن کمیتـه درخصـوص پلاکـی کـه ۱۴۴ تعیین تکلیـف بـا صاحبـان اختـلاف وجـود دارد بـه زودی تصمیم گیـری می کنـد؛ همچنیـن جلسـات مربوطـه باحضـور نماینـدگان مجموعه هـای مرتبـط به صـورت مسـتمر درحـال برگـزار اسـت». مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی
بابیان اینکـه طرح هـای ویـژه ای در بافـت منطقـه ثامـن داریـم، خاطرنشـان کـرد: «امـکان کاهـش حدنصـاب تجمیـع شـده و خدمـات موردنیـاز سـاکنان به همـراه تفکیـک مسـیرهای سـواره و پیـاده، ایسـتگاه های اتوبـوس و متـرو، مسـیرهای پیونـدی محـدوده تشـرف بـه حـرم مطهـر رضـوی و حفـظ مسـاجد و مناطـق تاریخـی و میراثـی مورد تأکیـد اسـت». ابـک تصریـح کـرد: «مـوارد تعیین تکلیـف پلاک هـا، محل هـای برگـزاری مراسـم ها و آئین هـای فرهنگـی، مذهبـی، سـنتی و آئینـی و امکان
سـرمایه گذاری کلیـه سـاکنان منطقـه ثامـن دیـده شـده و بـا تأکیـد ویـژه اسـتاندار خراسـان رضـوی برنامه ریزی هـای طـرح را درنظـر داشـته تـا به موقـع آن را آمـاده کـرده و بـه وزارت راه و شهرسـازی ارسـال کنیـم». وی بااشـاره به اینکه جلسـات شـورای عالـی اسـتان طبـق برنامـه تدوینـی بـا ریاسـت اسـتاندار درحـال اجرا سـت، بیـان کـرد: «حق وحقـوق زائـران و مجـاوران امـام رضـا (ع) به ویـژه سـاکنان منطقـه ثامـن به خوبـی دیـده شـده و حفـظ سـاکنان محلـی به عنـوان میزبانـان محلـه بـرای
مـا بسـیارمهم بـوده و در ایـن طـرح زمینه هـای بقـا و مانـدگاری آنـان و افزایـش خدمات رسـانی بـه آن هـا به بهترین شـکل ممکـن دیـده شـده اسـت و ظـرف دوهفتـه آینـده تصویـب طـرح منطقـه ثامـن را خواهیـم داشـت». مدیـرکل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی گفـت: «پژوهشـکده ثامـن در کنـار دیگـر پژوهشـکده ها و پژوهشـگران در سـال های اخیـر نقـش مؤثـری در تصمیم گیری هـا و تصمیم سـازی های منطقـه ثامـن داشـته اسـت و تمـام تلاشـمان در اداره کل راه و شهرسـازی خراسـان رضـوی این اسـت که بهتریـن نـوع خدمـت بـه سـاکنان محـل و زائـران و مجـاوران امـام هشـتم(ع) ارائـه شـود». وی بااشـاره به اینکه تصمیـم فـردی و سـلیقه ای در جلسـات برگزارشـده نداشـته ایم و تمامـی تصمیمـات بـا نظـر جمـع گرفتـه شـده اسـت، بیـان کـرد: «اعضـای شـورای شـهر مشـهد در تمـام مراحـل بررسـی و تصمیم گیـری حضـور داشـتند و به دلیـل جایـگاه ویـژه بافـت منطقـه ثامـن نیازمنـد تصمیم گیری هـای ویژه هسـتیم و در جلسـات گفتمان توسعه شـهر و دیگـر جلسـات نماینـدگان شـورای شـهر حضـور داشـتند».

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.