تاریخ انتشار : شنبه 20 فوریه 2021 - 12:55

یاسر وطن پور ازغندی

تقدیر مقامات افغانستان از سرعت عمل استاندار خراسان رضوی

تقدیر مقامات افغانستان از سرعت عمل استاندار خراسان رضوی
والی هرات مراتب قدردانی و سـپاس خود را به نمایندگـی از دولـت افغانسـتان از عملکرد سـریع و صادقانه اسـتاندار خراسـان رضوی ابلاغ کرد.

دراین نشسـت که در پایانه مرزی دوغـارون انجـام گرفت، عبدالوحید قتالی از محمدصـادق معتمدیـان به دلیـل واکنـش سـریع بـرای حضـور فـوری در محـل حادثه و به دسـت گرفتن فرماندهـی مقابلـه بـا بحران در مهار آتش سوزی در مرز مشترک دو کشور قدردانـی کـرد. درپـی وقـوع چندین فقـره انفجـار تانکرهـای حمـل سـوخت در پایانـه مـرزی اسـلام قلعه افغانسـتان در مجـاورت پایانـه مـرزی دوغـارون ایـران کـه در سـاعت روز شـنبه ایـن هفتـه رخ ۱۲حـدود سـاعت داد معتمدیـان؛ اسـتاندار خراسـان رضـوی بلافاصله جلسه اضطراری ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات را در پاسـخ به درخواسـت کمک والی هرات افغانسـتان تشـکیل داد تـا ضمـن کمـک بـه مهـارت و اطفـای انفجـار و حریـق در نقطه صفر مرزی و کمک به کشـور دوسـت و برادر افغانستان از ورود بـه گسـترش آتش سـوزی بـه داخـل کشـور جلوگیـری کند. اسـتاندار خراسـان رضـوی ضمـن انجـام هماهنگـی بـا مدیـران دسـتگاه های اجرایـی و فرماندهـان نظامـی و انتظامـی به منظـور فرماندهـی میدانـی بلافاصلـه بـا بالگـرد خـود را بـه محـل رسـانده و از محـل حادثـه بازدیـد هوایـی به عمـل آورد و ابعـاد حادثـه را از نزدیـک مشـاهده کـرد و موجـب حضـور فـوری و هماهنـگ نیروهـا و امکانـات دسـتگاه های مقابلـه بـا بحـران شـد. هم زمـان بـا ایـن اقدامـات فوری سـتاد بحـران شهرسـتان نیـز بـه دسـتور اسـتاندار و باحضـور دسـتگاه های مربوطـه در محـل تشـکیل شـد و کلیه دسـتگاه های امدادی، بیمارسـتان ها، مراکـز درمانـی، آتش نشـانی و خدمات رسـان در شـهرهای مشـهد و تایبـاد و شهرسـتان های معیـن تربت جـام و فریمـان در محـل حضـور یافتـه یـا به حالـت آماده بـاش درآمدنـد. معتمدیـان باتوجه بـه توقـف فعالیت های مـرزی و گمرکی و تجمع خودروهـای ترانزیتـی و گسـیل خودروهـا و اتبـاع افغانسـتان به سـمت ایـران کـه درپـی ایـن حادثـه اتفـاق افتـاد و بـرای جلوگیـری از رخـداد هرگونـه حادثـه دیگـر در خـاک ایـران، بلافاصلـه دسـتور تخلیـه مـرز شـامل گمـرک بازارچـه و منطقـه ویـژه اقتصـادی را
صـادر کـرد و دسـتور داد از ورود خودروهـای ترانزیـت بـه مقصـد دوغـارون جلوگیـری شـود. تمامـی دسـتگاه ها و اعضـای سـتاد بحـران اسـتان خراسـان رضـوی هم زمـان، اقدامـات پیشـگیرانه ماننـد ارسـال اقـلام امـدادی و اسـکان اضطـراری بـه منطقـه، ارسـال سوخت مازاد نفت سفید، گاز مایع، انـواع سـوخت بالگـرد و هماهنگـی بـرای سـوخت گیری بـدون نوبـت و بـدون کارت خودروهـای امـدادی در منطقـه را بـه اجـرا درآوردنـد. بـا دریافـت گزارش هـای جدیـد و لحظـه ای از ایـن بحـران، حضـور نیروهـای نظامـی و انتظامـی در منطقـه حادثه بیشـتر شد و تعداد نیروهای تخصصی نیز که درگیر
بودنـد افزایـش یافت و هرچـه از لحظه وقوع انفجارهـا می گذشـت بـر تعـداد نیروهـای امـدادی نیـز افـزوده می شـد. در سـاعات نفـر از نیروهـای معیـن ۱۰۰بعدازظهـر قریـب و تخصصـی امـداد و نجـات، اورژانـس و آتش نشانی در منطقه و گروه های تخصصی شـرکت های آب، بـرق، گاز و ماشـین آلات سـنگین راه سـازی بـرای عملیـات خاک بـرداری ایجـاد خاک ریـز به منظـور تحدید گسـترش آتش سـوزی در افغانستان و جلوگیـری از نفـوذ دامنـه آتـش بـه داخـل ایـران، همچـون رزمنـدگان از سـال های دفـاع مقـدس، بی وقفـه همـه امکانـات خویـش را مصـروف دفـاع از تأسیسـات و
دارایی هـای ملـی در منطقـه حادثـه کردنـد. در جریـان ایـن عملیـات هوشـمندانه و منسـجم کـه از منافـع، امـوال و جـان اتبـاع دو کشـور دوسـت و همسـایه دفـاع می کـرد باعنایت بـه گسـتردگی حادثـه در خـاک افغانسـتان، با درخواست نمایندگان دولت این کشـور و هماهنگی وزارت امور خارجه و مرزبانـی بـه دسـتور اسـتاندار، ده ها دسـتگاه آمبولانـس، اتوبـوس آمبولانـس، خـودرو آتش نشـانی، تانکـر آب و سـه فروند بالگـرد وارد خـاک افغانسـتان شـده و در عملیـات اطفـای حریـق و مهـار آتـش در کاهـش ابعاد بحران، مشارکت فعال داشتند. معتمدیان روز یک شـنبه بیست وششـم بهمن مـاه، نیـز جلسـه مشـترک شـورای تأمیـن و سـتاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات مقابلـه بـا بحـران را در محـل پایانـه مـرزی دوغـارون تشـکیل و رونـد اقدامـات اجرایـی موردبررسـی قـرار ًو ابعـاد حادثـه را شـخصا داد. والـی هـرات افغانسـتان پـس از بازدیـد از منطقـه آسـیب دیده بـه ملاقـات اسـتاندار خراسـان رضـوی در پایانـه مـرزی دوغـارون رفتـه و مراتـب قدردانـی و تشـکر خـود را به نمایندگی از دولت افغانستان از اقدامات ارزنـده و فـوری جمهوری اسـلامی ایـران ابراز کـرد. جدیدتریـن گزارش هـا حاکی سـت؛ نیروهـای امـدادی افغانسـتان صبـح دوشـنبه، منطقـه حادثه دیـده را لکه گیـری کـرده و درحـال بـرآورد میـزان خسـارات وارده هسـتند

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

" alt="" title="" alt="" />